(Disaster-Preventing Dharani)

 

 
No mo san man da
moto nan
oha ra chi koto sha
sono nan to ji to
en
gya gya
gya ki gya ki
un nun
shifu ra shifu ra
hara shifu ra hara shifu ra
chishu sa chishu sa
chishu ri chishu ri
sowa ja sowa ja
sen chi gya
shiri ei so mo ko.