(Honzon Ekō)

 

 

Leader:

Faith in Buddha, Dharma, Sangha
brings true liberation.
We now return the merit of our chanting to:
Shakyamuni Buddha,
Mañjushrı Bodhisattva,
Avalokita Bodhisattva,
Bhadra Bodhisattva.
We place our faith in the Great Heart of Perfect Wisdom.
May all beings attain Buddhahood !

All:

Ten Directions, Three Worlds,
All Buddhas, Bodhisattva-mahasattvas,
Maha Prajña Paramita.