(Great Compassion Dharani)

 

 

Namu kara tan no
tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi shifu ra ya
fuji sato bo ya
moko sato bo ya
mo ko kya runi kya ya
en
sa hara ha e shu tan no ton sha
namu shiki ri toi mo
ori ya
boryo ki chi
shifu ra
rin to bo
na mu no ra
kin ji ki ri
mo ko ho do
sha mi sa bo
o to jo shu ben
o shu in
sa bo sa to
no mo bo gya
mo ha te cho
to ji to
en o bo ryo ki
ru gya chi
kya ra chi

i kiri mo ko
fuji sa to
sa bo sa bo
mo ra mo ra
mo ki mo ki
ri to in ku ryo ku ryo
ke mo to ryo to ryo
ho ja ya chi
mo ko ho ja ya chi
to ra to ra
chiri ni
shifu ra ya
sha ro sha ro
mo mo ha mo ra
ho chi ri
i ki i ki
shi no shi no
ora san fura sha ri
ha za ha zan
fura sha ya
ku ryo ku ryo
mo ra ku ryo ku ryo
ki ri sha ro sha ro
shi ri shi ri
su ryo su ryo
fuji ya
fuji ya
fudo ya fudo ya
mi chiri ya
nora kin ji
chiri shuni no
hoya mono

somo ko
shido ya
somo ko
moko shido ya
somo ko
shido yu ki
shifu ra ya
somo ko
nora kin ji
somo ko
mo ra no ra somo ko
shira su omo gya ya
somo ko
sobo moko shido ya
somo ko
shaki ra oshi do ya
somo ko
hodo mogya shido ya
somo ko
nora kin ji ha gyara ya
somo ko
mo hori shin gyara ya somo ko
namu kara tan no tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi
shifu ra ya
somo ko
shite do modo ra
hodo ya
so mo ko.